• Mes tikime, kad visa Biblija yra Dievo įkvėpta, be klaidų ir yra absoliutus autoritetas (2Tim 3:16, 2P. 1:21). Mes tikime, kad Dievas išsaugojo savo tekstus per amžius visoms kartoms (2Tim 3:15-16, Ps 12:6-7; 119:89, Mt 5:18), kad išsaugotasis Dievo Žodis turi būti išverstas į kitas kalbas pažodžiui, neiškraipant, neišmetant bei nepridedant nei vieno žodžio (Įst 8:3; Apr 22:18-19; 2Kor 2:17).

• Mes tikime, kad Dievo Žodis turi būti nagrinėjamas teisingai jį padalinant, kaip Dievas mums nurodo 2 Tim. 2:15, remiantis kitomis Biblijoje esančiomis nuorodomis (1Kor 2:13, Ef 2 sk. ir kt.), kaip tai padaryti. Mes remiamės vėlyvųjų, dar vadinamųjų „daugumos” rankraščių tekstais.

• Mes tikime vienu Dievu, amžinai gyvu trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia (Įst 6:4, Mt 28:19, 2Kor 13:14, Ef 4:4-6, 1Jn 5:7).

• Mes tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus buvo pradėtas Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos ir yra tikras Dievas ir tikras žmogus (Lk 1:35, Rom 1:3-4, Fil 2:6-9).

• Mes tikime, kad žmogus yra išgelbėjamas vien tik malone per tikėjimą. Žmogus yra moraliai puolęs, nuodėmingas, ir jo pastangos, kokios didelės jos bebūtų, negali pelnyti sielos išgelbėjimo. Išgelbėjimas yra dovana, prieinama kiekvienam dėka pilnos Kristaus išpirkos – mirties ant kryžiaus (Rom 3:9-12; 3:24-28; 4:1-8; 1Kor 1:18-31; 15:3-4; Ef 2:8-9).

• Mes tikime amžinu tikinčiojo saugumu (Rom 5:1-2; 8:29-34; 38-39; Ef 1:13-14; Fil 1:6) ir amžinu pražuvusiųjų sielų prakeikimu (Rom 2:1-11; Ef 5:6; 2Tes 1:7-9; Mt 25:41; Apr 20:11-15; 21:8).

• Mes tikime, kad Šventoji Dvasia pakrikštija mus į Kristaus kūną nuo tos akimirkos, kai žmogus įtiki Kristumi kaip savo Gelbėtoju iš atlygio už jo praeityje, dabartyje ir ateityje padarytas nuodėmes (1Kor 12:13, Ef 1:13, Rom 5:8).

• Mes tikime, kad Kristaus kūno bažnyčia, esanti šiandieniniame laiko paskirstyme (Ef 1:22-23; 3:1-6), yra skirtinga nuo tos, kuri yra pranašauta Kristaus kaip karalystė žemėje, t.y. tos, kuri bus įkurta ateityje, kai Kristus ateis į žemę antrą kartą. (Lk 1:32-33, Apr 20:1-3). Kristaus kūno bažnyčios istorinė pradžia susijusi su apaštalo Pauliaus išgelbėjimu (Apd 9 sk.; 1 Tim 1:15-16; Ef 3:1-9; Kol 1:25-26).

• Mes tikime, kad Kristaus kūno misija ir paskyrimas yra skelbti sutaikymo žinią (2Kor 5:14-21) ir skelbti Jėzų Kristų pagal apreiškimą paslapties (Rom 16:26; Ef 3:8-9). „Dievo malonės evangelija” – tai ta pati „mano evangelija”, kurią skelbia pagonių apaštalas Paulius (Rom 2:16; 16:25) ir tai yra evangelija, kuri mums patikėta šiandienai (1 Tes 2:4).

• Mes esame jokiai denominacijai nepriklausantys tikintieji Dievo Žodžiu, gyvenantys Vilniuje, siekiantys pasidalinti su tikėjimo broliais ir seserimis pažinimu bei pažinimo džiaugsmu. (2Kor 1:24) Renkamės studijuoti kartu Raštą ketvirtadienio vakarais.
© A.B.U. 2007-2013