2012 ir 2016 metų Lietuviškos KJV Biblijos leidimų skirtumai

Senasis Testamentas:
Pr | | Kun | Sk | Įst | Joz | Ts | Rūt | 1Sam | 2Sam | 1Kar | 2Kar | 1Krn | 2Krn | Ezr | Neh | Est | Job | Ps | Pat | Ekl | Gg | Iz | Jer | Rd | Ez | Dan | Oz | Jl | Am | Abd | Jon | Mch | Nah | Hab | Sof | Ag | Zch | Mal |

Naujasis Testamentas:
Mt | Mk | Lk | Jn | Apd | Rom | 1Kor | 2Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1Tes | 2Tes | 1Tim | 2Tim | Tit | Flm | Hbr | Jok | 1Pt | 2Pt | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Jud | Apr |Visi, norintys prisijungti prie šios Biblijos vertimo tikslinimo
ir redagavimo, yra labai laukiami bendradarbiavimui.
Pastebėję netikslumus ar klaidas, rašykite mums


* Siekiant kuo tikslesnio vertimo, tekstai buvo gretintami su J.Bretkūno, L. Rėzos, S. B. Chylinskio,
1910 m. Britų draugijos, su rusiškais bei lenkiškais Biblijų tekstais. Vertė D. Kundrotas.
©2004-2012, Čikaga.

© A.B.U. 2007-2016