Skirtingos Biblijos..?
 
 
Č. Kavaliausko vertimas
A. Jurėno vertimas
K. Burbulio vertimas
Angliškoji KJV Biblija
2Sam. 21:19 Betlejiečio Jaare-Oregimo sūnus Elchananas užmušė Gitietį Galijotą... Betlejiečio Jayro sūnus Elchananas užmušė gatietį Goljatą ...Jaare Oregimo sūnus Elhananas iš Betliejaus nukovė gatietį, Galijoto brolį... ...Jaare Oregimo sūnus Elhananas iš Betliejaus užmušė gatietį Galijoto brolį...
Ps. 10:5 Nedorėliui visad klojasi... Sėkmingos jo [bedievio] priemonės kiekvienu metu. Jam [nedorėliui] viskas sekasi... Jo [nedorėlio] keliai visuomet sielvartingi...
Pat. 25:23 Šiaurys supučia lietų... Šiaurys vėjas atneša lietų... Šiaurys vėjas atneša lietų... Šiaurys vėjas nuveja lietų...
Mt. 1:25 Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų... Bet jis negyveno su ja kaip vyras, iki ji pagimdė sūnų... Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų... Ir jos nepažinojo iki kol ji nepagimdė savo pirmgimio sūnaus...
Mt. 5:22 O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Bet aš jums sakau: kiekvienas, kuris pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teismui... O aš jums sakau: kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Bet aš jums sakau: kas be priežasties pyksta ant savo brolio, tam gręsia teismas.
Mk. 7:18-19 ...visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet vidurius ir išeina laukan (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius) ...niekas, kas iš lauko įeina į žmogų, negali jo sutepti, nes tai neįeina į jo širdį, bet į skrandį ir išeina išvietėn (Taip jis pareiškė visus valgius esant nesuteptus) ... visa, kas patenka į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan, ir taip išvarlomas visas maistas. ...visa tai, kas iš išorės įeina į žmogų, negali jo suteršti; nes tai neįeina į jo širdį, bet į pilvą, ir išeina laukan į išvietę, išvalydamas visą maistą.
Lk. 2:33 Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi... Jo tėvas ir jo motina stebėjosi... Juozapas ir jo motina stebėjosi... Ir Juozapas bei jo motina stebėjosi...
Apd. 3:19-20 Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos metas ir Jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad ateitų nuo Viešpaties veido atgaivos laikai ir atsiųstų jis iš anksto jums skirtąjį Mesiją, Jėzų. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų atgaivos laikai ir Jis atsiųstų jums iš anksto skelbtąjį Jėzų Kristų. Todėl jūs apsigalvokit ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės tada, kai nuo Viešpaties veido ateis atgaivos laikai; ir jis atsiųs Jėzų Kristų, kuris anksčiau jums buvo paskelbtas...
Apd. 9:6 „Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti”. „Bet kelkis ir įeik į miestą, ir tau bus pasakyta, ką tu turi daryti”. „Kelkis, eik į miestą, ir tau bus pasakyta, ką turi daryti”. Ir jis drebėdamas bei apstulbęs tarė: „Viešpatie, ką tu nori, kad aš padaryčiau?” Ir Viešpats jam tarė: „Kelkis ir eik į miestą, ir tau bus pasakyta, ką tu turi daryti”.
Rom. 1:16 Aš nesigėdiju Evangelijos... Aš nesigėdiju Evangelijos... Aš nesigėdiju Evangelijos... Nes aš nesigėdinu Kristaus Evangelijos...
Rom. 3:22 Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Tai yra teisumas, kuris per tikėjimą Jėzumi Kristumi tenka visiems, kurie tiki. Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Tai – Dievo teisumas, kuris yra per Jėzaus Kristas tikėjimą visiems ir ant visų tų, kurie tiki...
Rom. 8:1

Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje.

Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje.

Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie gyvena ne pagal kūną, bet pagal Dvasią. Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, kurie vaikšto ne pagal kūną, bet pagal Dvasią.
Rom. 15:8

Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas...

Kristus yra pasidaręs apipjaustytųjų tarnas...

Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas... Jėzus Kristus buvo apipjaustymo tarnas...
1 Kor. 2:13 Apie tai ir kalbame ne mokytais žmogiškosios išminties žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, - dvasiniais žodžiais aiškindami dvasines tiesas. Apie tai ir kalbame ne žmogiškos išminties pamokytais žodžiais, bet Dvasios pamokytais, aiškindami dvasines tiesas dvasiniais žodžiais. Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko Šventoji Dvasia, - dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Tuos dalykus mes ir kalbame; ne žodžiais, kuriuos žmogaus išmintis mokina, bet kuriuos mokina Šventoji Dvasia; sugretinant dvasinius dalykus su dvasiniais.
Gal. 2:7 Atvirkščiai, jie įsitikino, jog man patikėta skelbti Evangeliją pagonims kaip Petrui žydams. Atvirkščiai, pamatę, kad man patikėta evangelija neapipjaustytiesiems kaip Petrui apipjaustytiesiems... Atvirkščiai, pamatę, jog man patikėta skelbti Evangeliją neapipjaustytiesiems kaip Petrui apipjaustytiesiems... Bet priešingai, kai jie pamatė, kad man buvo patikėta neapipjaustymo evangelija, kaip Petrui buvo apipjaustymo evangelija...
Gal. 2:20 Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o manyje gyvena Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų... Tačiau gyvenu nebe aš, bet Kristus gyvena manyje. O kiek dabar gyvenu kūne, gyvenu per tikėjimą Dievo Sūnumi... Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų... ... vis dėlto aš gyvenu; tačiau ne aš, bet Kristus gyvena manyje, ir gyvenimas, kurį aš dabar gyvenu kūne, aš gyvenu Dievo Sūnaus tikėjimu...
Kol. 1:14 O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. O jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą.
Kol. 2:2 Kad būtų paguostos visų širdys, kad meile suvienyti visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo paslaptį – Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Kad, jiems esant suvienytiems meile, būtų padrasintos jų širdys, kad jie įgytų visus turtus tikrumo, kurį suteikia supratimas, kad pažintų Dievo paslaptį, Kristų. Kad būtų paguostos visų širdys, kad, meile suvienyti, visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslaptį Dievo – Tėvo ir Kristaus,... Kad jų širdys būtų paguostos, būdamos suvienytos meilėje ir į visus pilno supratimo turtus, pripažinimui paslapties Dievo ir Tėvo, ir Kristaus, ...
Kol. 2:18 Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais... Tegul nepasmerkia jūsų nė vienas, mėgstąs „nusižeminimą“ ir angelų garbinimą, tai, ką įeidamas yra regėjęs, tuščiai pasipūtęs savo kūnišku protu... Niekas teneatima jūsų atlygio, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, pasinėręs į tai, ko nėra matęs, be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais. Tegul niekas jūsų nenuvilioja nuo jūsų atlygio tyčiniu nusižeminiu ir angelų garbinimu, įsibraudamas į tuos dalykus, kurių jis nėra matęs, tuščiai pasipūtęs savo kūnišku protu.
2 Tim. 2:15 Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui ištirtas, neturįs gėdytis darbininkas, teisingai aiškinąs tiesos žodį. Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį. Studijuok, kad pasirodytum išmėgintu Dievui, darbininku, neturinčiu ko gėdytis, teisingai padalijančiu tiesos žodį.
Tit. 1:1 ... kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą. ...pagal Dievo išinktųjų tikėjimą ir su pamaldumu sutinkančios tiesos pažinimą. ...pagal Dievo išinktųjų tikėjimą bei dievotumą atitinkantį tiesos pažinimą. ... pagal Dievo išrinktųjų tikėjimą ir išpažinimą tiesos, kuri yra pagal dieviškumą.

Apie tai, kaip Dievas apreiškė, įkvėpė bei išsaugojo Savo Žodį, apie tai,
kaip atpažinti, kur tikrasis, o kur – iškraipytasis tekstai, galite sužinoti daugiau
Rašto rankraščių ištakų pamokose.