KAS JŪSŲ LAUKIA PO MIRTIES? 
„Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų Tiesos pažinimą.”
(II-as laiškas Timotiejui 2 sk., 4 eil.)


Greičiausiai ne vienas savo gyvenime esame uždavęs sau šitokį klausimą.

„Kas manęs laukia po mirties?“, „Kas manęs laukia anapus?”, „Kas bus po to..?” – tai natūralūs klausimai, nes nei vienas iš mūsų negyvena amžinai.

Gal jūs esate šaunus biznierius, turite šaunią bei darnią šeimą, jūsų gyvenimas yra romantiškas ir puikus. O gal jūsų gyvenimas visiškai ne toks, jis kupinas vien tik vargų, nesėkmių bei nelaimių? Kasdienybė laiko jus užimtus malonumais ar vargais, ir jūs neturite laiko paklausti savęs: „kas manęs laukia po mirties?“
Koks jūsų gyvenimas bebūtų, koks jūs užimtas bebūtumėte, bet kokiu atveju vieną dieną prieisite liepto galą, nepaisant to, ar šito laukiate, ar ne.

Žmonės ieško atsakymų į šitą klausimą įvairiose religijose arba bando į jį atsakyti, pasitelkdami savo, kitų žmonių ar mokslo sampratas. Tačiau nei vienu atveju neranda vieningo atsakymo. Nes atsakymo į šį klausimą jūs nerasite nei religijoje, nei žmogaus išmintyje.
Tai kur tada yra toks žinių šaltinis, kuris galėtų atsakyti į klausimą: „Kur aš eisiu po mirties?“

Kaip jūs galvojate, kas gali žinoti daugiau už žmogų? Liaudyje yra sakoma, kad Viską težino tik Dievas. Taip ir yra – tik DIEVAS viską žino. O iš kur sužinoti, ką Dievas žino? Kaip mums Jo paklausti, kaip mums Jį pasiekti ir išgirsti Jo atsakymą? Kur yra tas susisiekimo taškas su Dievu?

Gal nustebsite, tačiau į visus žmogui rūpimus klausimus Dievas jau yra atsakęs. Dievas pasirūpino, kad visa tai, ką Jis nori pasakyti ir atskleisti žmogui, būtų surašyta į Knygą, kuri vadinasi Biblija arba Šventasis Raštas. Dievas Biblijoje paliko žinią, skirtą kiekvienam žmogui, vaikščiojančiam šia žeme. Pažvelkime, ką Dievas mums kalba Savo Žodyje – Biblijoje.

Hebrajų laiško 9 sk. 27 eil. rašoma: „Žmonėms skirta vieną kartą mirti, bet po to – TEISMAS.“
Vieną dieną jūs asmeniškai stosite prieš Visagalį Dievą ir duosite jam ataskaitą. Tuomet bus atskleistos visos jūsų slapčiausios mintys (apie tai rašoma laiško Romiečiams 2 sk., 16 eilutėje), ir Dievas iškels į paviršių visus jūsų blogus bei gerus ketinimus. Tai, ką jūs laikote paslaptyje net nuo paties artimiausio žmogaus ir tai težinote vien tik jūs pats. Tačiau visa tai be jūsų žino ir Dievas, nes nuo Jo neįmanoma nieko nuslėpti. Jis skaito jūsų širdį, kiekvieną jūsų mintį, ketinimą. Gali būti, kad jūs esate labai dėl to ramus, nes manote, jog esate geras žmogus, niekam nedarote nieko blogo, visiems stengiatės daryti gera, vaikštote į bažnyčią ir t.t. Kitaip sakant, jūs galvojate, jog Teismo dieną Dievas neras jumyse nieko blogo, jus išteisins ir „įleis” į Dangų.

Tačiau pažvelkime, ką gi pats Dievas apie tai sako Savo Knygoje, kaip Jis pats žiūri į jus ir kaip Jis pats jus vertina – juk Jis pats ir teis žmogų Teismo dieną.
Laiško Romiečiams 3 sk. 10-12, 19 ir 23 eilutėse sakoma: „Nėra teisaus – ne, nėra NEI VIENO... Nėra kas darytų gera – ne, nėra NEI VIENO... Visas pasaulis KALTAS prieš DIEVĄ... VISI NUSIDĖJO ir stokoja Dievo šlovės.”
Jūs galvojate, kad jūs darote gerus darbus ir kraunate juos į „gerų darbų maišelį”, bet... Dievas sako, jog nėra nei vieno kas darytų gera – visi kalti prieš Dievą. Greičiausiai jūs gretinate save su kitais žmonėmis ir viską vertinate savo išmanymu. Jūs turite susikūręs savo standartus, pagal kuriuos jūs save ar kitus vertinate. Tačiau Dievas jus vertina ne pagal jūsų, bet pagal Savo standartus. Dievas yra teisingas ir šventas, Jis viską vertina pagal Savo tobulą teisumą. Kad jūs būtumėte teisus Dievo akyse, jums reikia turėti tobulą teisumą. Ar jūs esate tobulas Dievo akyse?

Jūs turbūt girdėjote apie 10 Dievo įsakymų? Jie atspindi Dievo teisumą. Jeigu žmogus jų tobulai laikytųsi, jis būtų tobulai teisus, ir tokiam žmogui Dievas duotų amžinąjį gyvenimą, kaip kad rašoma laiško Romiečiams 2 skyriuje. Taigi Dievas jus vertina pagal Savo įsakymus. Kaip visa tai vyksta? Pavyzdys: vienas iš Įsakymų sako „Nemeluok”. O dabar jūs paklauskite savęs, ar jūs kada nors savo gyvenime nuo pat savo vaikystės esate pamelavęs? Jūs turbūt žinote atsakymą į šį klausimą. Žinoma, jūs kaip ir visi žmonės esate nors vieną kartą pamelavęs. O tai reiškia, kad jūs esate sulaužęs vieną iš Dievo Įsakymų.

Biblijoje, Jokūbo laiške 2:10 rašoma: „Kas laikosi Įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas yra kaltas dėl visų.”
Taip ir jūs – sulaužęs nors vieną Dievo Įsakymą, nusižengiate visam Dievo Įstatymui. Todėl Biblijoje ir rašoma, jog „Įstatymo darbais Dievo akivaizdoje nebus išteisintas NEI VIENAS žmogus.” Kodėl? Todėl, kad jūs laužote Dievo Įstatymą, nesilaikydamas Jo įsakymų.

Aišku, jūs galite pasakyti: „Na ir kas?“ Tačiau esmė ta, kad jūs nusikaltote Dievui ir už savo nuodėmes turėsite susimokėti. Apreiškimo Jonui 21:8 rašoma: „Visiems MELAGIAMS skirta dalis ežere, kuris dega UGNIMI ir SIERA. Tai – antroji mirtis“.
Kitoje vietoje, laiško Romiečiams 6 sk. 23 eil. rašoma: „Atpildas už nuodėmę – mirtis”.
Čia kalbama apie antrąją mirtį, kuomet žmogus ugnies ežere praleis visą amžinybę, neturinčią pabaigos. Štai šitaip jūs turėsite susimokėti bent už vieną padarytą nuodėmę.

Nežinau kaip jūs vertinate savo situaciją, bet pagal tai, kaip Dievas ją vertina, jūs esate didžiulėje bėdoje, nes jūs esate kaltas prieš Dievą, ir už tai turėsite skaudžiai susimokėti ugnies ežere.
Siūlau jums rimtai įvertinti Dievo surašytus žodžius Biblijoje. Nes jei bent kartą esate pamelavęs, jau vien dėl to jūs praleisite visą savo amžinybę ugnies ežere – amžinoje kančioje.
Tai labai bloga žinia iš Dievo jums.

BET... Dievas turi jums ir gerą žinią!

Dievas jums parūpino išeitį, kaip galite išvengti šitokio baisaus Teismo.
Laiške Romiečiams, 5:8 parašyta: „Bet Dievas mums parodė savo MEILĘ tuo, jog, kai dar tebebuvome nusidėjėliai, KRISTUS MIRĖ UŽ MUS.”
I laiške Timotiejui, 1:15 rašoma: „Kristus Jėzus atėjo į pasaulį IŠGELBĖTI NUSIDĖJĖLIŲ“. O 1 laiške Korintiečiams rašo, kad „Kristus mirė už mūsų nuodėmes”.

Jėzus Kristus buvo atėjęs į pasaulį, kad sumokėtų už jūsų nuodėmes, t.y., kad jums pačiam nereikėtų už jas atsiskaityti. Dievas teisus ir baudžia už padarytas nuodėmes, bet Jis jus myli ir nenori, kad jums reikėtų amžinai kentėti Ugnies ežere. Biblijoje rašoma, kad Dievas gali atleisti jūsų nuodėmes ir duoti jums amžiną gyvenimą. O ką jums reikia daryti? Jums nereikia nieko daryti, tereikia tikėti. Laiške Romiečiams 4:5 parašyta: „Tam, kuris nedirba, bet TIKI Tuo, Kuris išteisina bedievį, jo TIKĖJIMAS įskaitomas TEISUMU”.
Kitoje vietoje, laiške Romiečiams 3:24 rašoma: „O išteisinami DOVANAI jo malone per atpirkimą, kuris yra Kristuje, kurį Dievas paskyrė būti permaldavimu per tikėjimą Jo krauju”.
Tuomet, kai jūs patikėsite kad Kristus savo krauju sumokėjo už jūsų nuodėmes, tuomet Dievas atleis visas jūsų nuodėmes ir jus išteisins. Ir tuomet Dievas jus išgelbės, kaip rašoma laiške Efeziečiams, 2:8: „Jūs esate IŠGELBĖTI malone per tikėjimą; ir tai ne iš savęs – tai yra DIEVO DOVANA”.

Taigi Kristus savo krauju sumokėjo pilną ir užbaigtą mokestį už jūsų nuodėmes ant kryžiaus. Ir tam, kad Dievas jus išgelbėtų nuo Teismo, jums tereikia tikėti Kristumi kaip savo asmeniniu Gelbėtoju.

Efeziečiams 1:13 rašoma: „Juo (Kristumi) ir jūs taip pat patikėjote, išgirdę Tiesos Žodį – jūsų išgelbėjimo evangeliją (gerąją žinią). Ir po to, kai jūs Juo patikėjote, jūs taip pat esate užantspauduoti šventąja pažado Dvasia”.
Kai jūs patikėsite Kristumi kaip savo Gelbėtoju, tuomet Dievas jus išgelbės ir užantspauduos Šventąja Dvasia.
Laiške Romiečiams, 6:23 rašoma: „Atpildas už nuodėmę – mirtis, bet Dievo DOVANA – tai amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.”

Ar matote – Dievas ne tik jus išgelbėja, bet ir duoda jums dovanai amžinąjį gyvenimą. Amžinasis gyvenimas tai ne jūsų nuopelnas – tai Dievo dovana.
Jeigu jūs dar nesate tikras, kur jūs praleisite savo amžinybę – Danguje ar Ugnies ežere, tuomet jums reikia šiandien tuo užsitikrinti. Jums tereikia tikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju.

Jums nereikia nei žegnotis, nei vykdyti sakramentų, nei melstis, nei lankyti mišių, nei aukoti bažnyčiai, nei kalbėti rožančiaus, nei melstis už mirusiuosius, nei vykdyti 10 Dievo įsakymų, nei krikštytis vandeniu, nei atgailauti, nei pasninkauti, nei eiti prie pirmos komunijos ar kt. Ką jūs bedarytumėte, nė vienas jūsų darbas negali jūsų išgelbėti nuo amžinos kančios ugnies ežere. Dievas jus gali išteisinti ne pagal tai, ką jūs darote, bet pagal tai, ką Jėzus Kristus padarė už jus ant kryžiaus. Jis viską padarė, ko reikalavo Dievas. Jis savo krauju pilnai sumokėjo už jūsu nuodėmes ir tai vienintelis dalykas, kurio jums reikia jūsų išgelbėjimui. Jūs nepajėgūs to padaryti, todėl Kristus už jus tai padarė.

Todėl tikėkite VIEN TIK Kristumi, ką Jis už jus padarė ant kryžiaus, ir Dievas jus IŠGELBĖS.
Padarykite tai ŠIANDIEN. Nuo jūsų sprendimo priklausys, kur jūs praleisite savo amžinybę – danguje ar Ugnies ežere.

• Kiti straipsniai >

© A.B.U. 2007-2010