Jei jums iškyla neaiškumų nagrinėjant Dievo Žodį,
jei nerandate atsakymų į jums kylančius klausimus,
o gal norite kuo nors pasidalinti,
neabejodami rašykite mums el. paštu


 

26. Kaip Jūs žiūrite į išgydymo stebuklus, kurių pavyzdžių galime rasti įvairiose bendrijose ir kurie atsispindi žmonių liudijimuose? Ką reiškia žodžiai Biblijoje, sakantys: „Dėkite rankas ant ligonių ir jie pagys“, realiai veikiantys mūsų susirinkimų metu?
Mumyse, ir Jūs su tuo sutinkate, dabar gyvena Šventoji dvasia, ta pati kuri prikėlė Jėzų iš kapo. Mes dabar Jėzuje Kristuje, kaip ir apsirengę Juo. Biblija rašo, kad mes turime elgtis taip pat kaip Jėzus Kristus. O juk jis visada visur gydydavo ligonius. Rašoma: „Jūsų darbus lydės ženklai ir stebuklai“.

Jūs teisus – kai Jėzus buvo atėjęs žmogaus kūne į žemę, Jis darė stebuklus, gydė, išvarinėjo velnius ir t.t. Tačiau retas tikintysis pasidomi – kodėl Jis taip darė? Jėzus Kristus turėjo tikslą, Jis buvo atėjęs įvykdyti to, kas apie Jį buvo pranašauta Senajame Testamente (Rom 15:8). Rašte buvo pranašauta, kad Dievas įkurs Izraeliui karalystę žemėje, toje karalystėje sėdės Izraelio karalius Dovydas ir šiai karalystei nebus galo (2Sam 7:12-16; Iz 9:6-7; Dan 4:22; Ez 37:15-17,21-28; 34:22-30; Iz 60:19-22). Būtent šiems pažadams įvykdyti ir buvo atėjęs Jėzus Kristus (Lk 1:31-33,68-73). O kaip gi jis galėjo įrodyti Izraelio tautai, kad Jis buvo būsimasis Izraelio karalius, Dovydo sūnus? Darydamas stebuklus, išvarinėdamas iš tautos velnius, juos gydydamas (tarp kitko, Jėzus daugiausia išgydė netikinčių žydų), prikėlinėjant numirusius. Tai buvo Izraeliui ženklas, kad štai pas juos atėjo pažadėtasis Izraelio karalius, kurio karalystėje visi bus sveiki, nebebus velnio, visi bus prikelti. Todėl Jonas krikštytojas, o po jo ir Jėzus skelbė: „Dangaus karalystė jau čia pat“. Atėjo metas įvykdyti duotus pažadus Izraelio tautai. Tačiau reikia įvertinti tą faktą, kad Jėzus buvo atėjęs vien tik pas Izraelio tautą (Mt 15:24), ir mokinius Jis siuntė taip pat tik pas Izraelio tautą (Mt 10:5-6). Tai nei kiek nekeista – juk Jo žemiškoji misija buvo skirta Izraelio karalystės įkūrimui. Po prisikėlimo Jėzus 40 dienų mokė savo mokinius apie Dievo karalystę (Apd 1:3). Įsivaizduokite, pats Dievas, atsivertęs Savo knygą, 40 dienų mokė apie Savo karalystę. Kaip manot, ar per tiek dienų galima kažką sužinoti apie karalystę – kokia tai bus karalystė? Be abejo! Atkreipkite dėmesį, koks pats pirmas buvo mokinių klausimas: „Viešpatie, ar tu šiuo laiku vėl atkursi Izraelio karalystę?“ Tai parodo, kad Jėzus Kristus po prisikėlimo 40 dienų mokė savo mokinius apie Izraelio karalystės atkūrimą. Tik Jis nepasakė mokiniams, kada tai įvyks (Apd 1:7). Visi tie stebuklai ir gydymai, kuriuos darė Jėzus ir kurių vėliau siuntė savo mokinius daryti, yra Izraelio karalystės ženklai. Kai Jėzus Kristus vėl ateis į žemę, Jis išvarys velnią, uždarys jį į bedugnę duobę 1000-čiui metų, prikels savo tautos tikinčiuosius ir šie gyvens ir karaliaus su Kristumi 1000 metų (taigi jie bus išgyti; Apr 20:1-6), ir taip pat jie bus kunigai, kaip jiems Dievas buvo žadėjęs Senajame Testamente (Iš 19:4-6; Iz 61:6; Apr 5:10).

O kuo visi šie Jėzaus, o vėliau Jo mokinių stebuklai susiję su Kristaus kūnu? Niekuo. Kristaus kūnas nėra Izraelio tauta ir jam nežadėta Izraelio karalystė žemėje. Kristaus kūnas – tai naujas kūrinys, kuriame nėra nei žydo, nei pagonies. O kas yra Izraelio tauta? Tai tauta, kurioje yra 12 Izraelio genčių (jiems buvo duoti 12 apaštalų). Kristaus kūnui duotas vienintelis apaštalas – pagonių apaštalas Paulius (Rom 11:13).

Pradinėje Kristaus kūno stadijoje Dievas buvo davęs dvasinių dovanų. Pačios pagrindinės dovanos buvo tos, kurios davė Dievo žodžio pažinimą, o stebuklų dovanos buvo antraeilės (1Kor 12:29). Kalbų dovana buvo duota išskirtintai korintiečių bažnyčiai, nes ši dovana buvo ženklas žydams, kad Dievas kalba per pagonis - 1Kor 14:20-22 (korintiečių bažnyčia buvo šalia žydų sinagogos ir vieni su kitais turėjo glaudžius ryšius - Apd 18:7-8). Skaitant Pauliaus laiškus nesunku pastebėti, kad su kiekvienu laišku vis mažėja dvasinių dovanų „paketas“: laiške efeziečiams jau nebėra stebuklų ir gydymų, belikusios vien tos dovanos, per kurias teikiamas Žodžio pažinimas (Ef 4:11). O skaitant keletą tolimesnių laiškų matome, kad iš viso nebėra jokių dovanų. Kodėl taip yra? Atsakymas paprastas: kol Kristaus kūno bažnyčia neturėjo viso Rašto (tuo metu dar nebuvo užbaigti rašyti laiškai), tol tikintiesiems reikėjo dovanų, kurios suteiktų jiems pažinimą ir statydinimą. Viename iš savo paskutinių laiškų Paulius rašo, kad Raštas ištobulina Dievo žmogų ir paruošia jį geriems darbams - 2Tim 3:16-17 (mes gi sukurti geriems darbams - Ef 2:10). Kol nebuvo viso Rašto, tikinčiųjų tobulinimui buvo duotos dvasinės dovanos (Ef 4:11-12). Paulius rašė korintiečiams, kad atėjus tobulam, pilnam pažinimui, dvasinių dovanų era pasibaigs (1Kor 13:8-10). Taip ir atsitiko pasirodžius pilnam Raštui. Tuo metu ir pats apaštalas Paulius jau nebegalėjo išgydyti savo draugų (1Tim 5:23; 2Tim 4:20). Dievas nebedavė gydymo dovanų.

Nenoriu spręsti apie tai, kas vyksta bažnyčiose, bet Raštas aiškiai kalba, kad įvairius stebuklus daro ne vien Dievas (Mt 7:22; 2Tes 2:8-9). Dar nemačiau tokios bažnyčios, kurie kaip Jėzaus mokiniai kalbėtų kitataučių kalba, tos kalbos visiškai nesimokę (Apd 2:7-11). Nemačiau nei vieno, kuris išgertų mirtinų nuodų, ir nuo to nemirtų. Nemačiau nei vieno, kuris prikeltų iš mirusių, atvertų aklam akis arba išgydytų paraližiuotą žmogų, kaip darė Jėzus ir jo mokiniai. Nemačiau nei vieno, kuriam įgeltų mirtinai nuodinga gyvatė, ir jam tai visiškai nepakenktų. Be to, tie ženklai lydės tuos, kurie įtikės, tai reiškia visus įtikėjusius, ir ne vienas ženklas, o visi. Visi iki vieno tikintieji turėtų daryti visus tuos išvardintus ženklus (Mk 16:17-18). Viso to nėra, nes Dievas šiuo metu ne atstatinėja Izraelio karalystę, o stato naują kūrinį – Kristaus kūną, kurio statydinimą išdėsto pagonių apaštalas Paulius savo laiškuose. Kol Dievas vis dar formuoja Kristaus kūną, kol surinkinėja pagonių pilnumą, tol Jis neatkūrinėja Izraelio tautos karalystės su visais karalystės ženklais ir stebuklais – (Rom 11:25-27).

< Grįžti į bendrą klausimų sąrašą| Kitas klausimas>

© A.B.U. 2007-2012